Koen Bruelemans

Privacyverklaring

 

Deze website is eigendom van Koen Bruelemans.

Contactgegevens
Koen Bruelemans
Bergestraat 34
3320 Holsbeek
Telefoon: +32 16 84 64 34
E-mail: [email protected]
Ondernemingsnummer: BTW BE 0832.687.689

Met je bezoek aan deze website ga je uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Koen Bruelemans of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Koen Bruelemans levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Koen Bruelemans de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Koen Bruelemans kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Koen Bruelemans geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Koen Bruelemans kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Koen Bruelemans verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

Privacybeleid

Ik verwerk je persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor informatie, vragen of opmerkingen over mijn privacybeleid kun je terecht op [email protected].

Verwerkingsdoeleinden

Ik verzamel en verwerk je persoonsgegevens voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Je gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (f) noodzakelijk voor de behartiging van mijn gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wanneer ik je persoonsgegevens verwerk op basis van artikel 6.1. a) toestemming mag je die toestemming altijd terug intrekken.

Overmaken aan derden

Ik geef je gegevens en de informatie die ik over jou en je opdrachten heb nooit aan derden door. Ik neem alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om je belangen te beschermen.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens die ik voor klantenbeheer verwerk, bewaar ik zolang nodig is om aan onder andere de wettelijke vereisten voor boekhouding te voldoen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Je mag altijd je persoonsgegevens inkijken en (laten) verbeteren wanneer ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking ervan op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Je hebt ook het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van je persoonsgegevens te krijgen en ze te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Als je van die rechten gebruik wilt maken, vraag ik je om een e-mail te sturen naar [email protected].

Direct marketing

Je hebt het recht om je gratis te verzetten tegen elke verwerking van je persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

Heb je een klacht? Dien die in bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – [email protected]).

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van je computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Je internetbrowser laat je toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van je internetbrowser.