Koen Bruelemans

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasbaarheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor Koen Bruelemans. Zij hebben voorrang op die van de opdrachtgever. Behoudens andersluidende en welomschreven afspraken doet de opdrachtgever afstand van zijn algemene voorwaarden.

Artikel 2. Offerte

Om betwistingen te vermijden, starten de activiteiten voor copywriting pas zodra Koen Bruelemans de door de opdrachtgever getekende offerte of orderbevestiging per mail of brief ontvangen heeft. Alle prijzen zijn exclusief btw. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel werd bepaald. Aanbiedingen of offertes zijn niet automatisch geldig voor toekomstige opdrachten. Samengestelde prijzen verplichten Koen Bruelemans niet tot levering van een gedeeltelijke opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

Artikel 3. Kwaliteitsgarantie

Koen Bruelemans schrijft teksten die voldoen aan alle taalkundige normen en onderwerpt deze ook nog eens aan een inhoudelijke en taalkundige check.

Artikel 4. Zoveel correctierondes als nodig

De opdrachtgever heeft recht op zoveel correctierondes als nodig binnen de 15 kalenderdagen na oplevering van de definitieve teksten. Bijkomende correcties worden beschouwd als auteurscorrecties en extra aangerekend tegen de in de offerte vermelde uurprijs. Als auteurscorrecties worden ook beschouwd: alle fundamentele wijzigingen aan inhoud en stijl ten opzichte van de originele briefing, tenzij expliciet anders in de offerte werd overeengekomen.

Artikel 5. Intellectuele rechten

De intellectuele rechten van alle ingeleverde teksten blijven het eigendom van Koen Bruelemans totdat de opdrachtgever de factuur volledig betaald heeft. Op dat moment draagt Koen Bruelemans de integrale en onvoorwaardelijke intellectuele rechten op de afgeleverde teksten over aan de opdrachtgever. Die is geen extra vergoeding verschuldigd bij hergebruik of overdracht aan derden in eender welk medium.

Artikel 6. Bescherming van de privacy en wederzijds vertrouwen

Koen Bruelemans verwerkt je persoonsgegevens voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van je bestelling en voor direct marketing op basis van zijn gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Wil je niet dat ik je gegevens verwerk met het oog op direct marketing? Laat dat dan weten via info@koenbruelemans.be. Via dat adres kun je ook altijd vragen welke gegevens ik over je verwerk en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Ben je het niet eens met de manier waarop ik je gegevens verwerk? Wend je dan tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van mijn beleid op vlak van gegevensverwerking vind je op koenbruelemans.be/privacyverklaring.

Omgekeerd zul je zonder mijn uitdrukkelijke toestemming geen mededelingen aan derden doen over mijn werkwijze of prijsoffertes, dan wel mijn rapportering ter beschikking stellen.

Artikel 7. Verantwoordelijkheid over de inhoud van de teksten

De opdrachtgever heeft de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Koen Bruelemans kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden, ook niet voor aanspraken door derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, met inbegrip van enige schade die hieruit voortvloeit.

Artikel 8. Facturering

Koen Bruelemans factureert bij oplevering van de definitieve tekstversie. Als de opdrachtgever langer dan 15 kalenderdagen wacht met de correctieronde waarvan sprake in artikel 4, heeft Koen Bruelemans het recht om het volledige bedrag van de betreffende opdracht te factureren voor de correctieronde plaatsvindt. Voor opdrachten die lopen over meer dan 30 dagen, heeft Koen Bruelemans het recht om maandelijks te factureren voor de geleverde prestaties. Voor samengestelde opdrachten heeft Koen Bruelemans het recht om elke deelleveringafzonderlijk te factureren.

Artikel 9. Klachten binnen 8 kalenderdagen

Klachten worden enkel aanvaard als ze binnen de 8 kalenderdagen na verzending van de factuur schriftelijk per aangetekende zending aan Koen Bruelemans gemeld worden. Klachten zijn alleen mogelijk als de opdrachtgever de ingeleverde teksten nog niet aangepast, bewerkt, gepubliceerd, in gebruik genomen of aan derden overgemaakt heeft.

Artikel 10. Betaling binnen 15 kalenderdagen

Alle facturen moeten uiterlijk 15 dagen na factuurdatum betaald worden, zonder aftrek van enige korting.

Artikel 11. Schadevergoeding en verwijlinteresten

Elke laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele fout volgens artikel 1147 van de Belgische Wetgeving. In dat geval wordt het bedrag van de factuur zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het door de opdrachtgever verschuldigde factuurbedrag met een minimum van 100 euro. Bovendien worden verwijlinteresten aangerekend van 1 % per begonnen maand na de vervaldatum van de betreffende factuur. Schadevergoeding en interesten blijven verschuldigd ongeacht eventuele gerechtelijke interesten en kosten.

Artikel 12. Wijziging van de opdracht

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Als dit leidt tot meerwerk, wordt dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever bevestigd. Als de partijen akkoord gaan met een uitvoering in fasen, kan Koen Bruelemans de afwerking van de delen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 13. Verzuim van de opdrachtgever

Bij vertraging van de uitvoering of de levering van de teksten door verzuim van de opdrachtgever, ongeacht of deze veroorzaakt wordt door overmacht aan zijn zijde, heeft Koen Bruelemans het recht het volledige evereengekomen bedrag te factureren. Gemaakte kosten zoals voorbereidingswerk en materialen bestemd voor deze opdracht zijn daarin inbegrepen, en dit onverminderd het recht van Koen Bruelemans verdere kosten, schadevergoeding en interesten te vorderen.

Artikel 14. Betwisting – Rechtbank van Leuven

De naleving van deze overeenkomst valt onder het Belgische Recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven.